Център за професионална и битова хигиена !
   ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

    УСЛУГИ

Изготвяне на конкретни хигиенни програми
Консултации при прилагане на изискванията за хигиена и дезинфекция за     ДПП, НАССР, ISO 22000
Обучение на отговорния персонал
Изготвяне и внедряване на НАССР програми
Консултация и изработване на програми по трудова медицина
Пест контрол ( Дератизация, дезинсекция и дезакаризация )
Безплатен монтаж и сервиз на дозиращи системи
Разработване на нови продукти
Доставка на място


Изготвяне на конкретни хигиенни програми

Целите на разработката на една хигиенна програма са: да се определят броя и типа на средите, подлежащи на почистване и дезинфекция, да се дефинират програмите за Лична хигиена, Хигиена на работните среди – повърхности, оборудване и инвентар, Хигиена на транспортните средства и други като се адаптират към системата за контрол.
Правилното прилагане на тези хигиенни програми, ефективното използване накачествени продукти и консумативи в тях, постоянното обучение на персонала и използването на надежно професионално оборудване и аксесоари за дозиране и почистване, съчетани с определения периодичен контрол са базата за постигане изискванията за Добрите производствени и хигиенни практики
Преминаването към изпълнение на хигиенните програми откъм техническото им обезпечаване си остава решение на КЛИЕНТА, но това може да стане поетапно в по – дългосрочен аспект предвид свързаните с това разходи.
горе

Консултации при прилагане на изискванията за хигиена и дезинфекция за ДПП, НАССР, ISO 22000

Това се прави с цел да се освобождава КЛИЕНТА от неспецифичните нему дейности, едната от които е изготвянето и изпълнението на хигиенни програми като същевременно запазва контролните си функции върху тях. Това несъмнено ще създаде предпоставки за оптимизиране на организацията на производството, оптимизиране на преките разходи за такива дейности и до освобождаване на допълнителни ресурси – персонал и средства, които могат да бъдат насочени в основната производствена дейност на фирмата.


горе

Обучение на отговорния персонал

Целта на разработване и прилагане на тази програма е недопускане замърсяване на храните, чрез отстраняване на хранителни и други отпадъци, недопускане на замърсяване на помещенията, технологичното оборудване, работното място и работните повърхности.


гореИзготвяне на НАССР програми

До 01.07.2007 г. системата за анализ на опасностите и критични контролни точки HACCP трябва да бъде внедрена и прилагана във всички обекти за производство и търговия с храни в България.

Спазването на хигиена е всеобхватен процес по цялата верига на производството и търговията с хранителни продукти.

Хигиената е решаващ фактор за безопасността на храните и е основна отговорност на всички, които имат контакт с хранителни продукти или средства за тяхното производство.

Спазването на необходимата висока хигиена е лична отговорност на всеки, който работи и търгува с храни.

В България основните хигиенни изисквания и отговорностите за тяхното изпълнение са определени от Закона за храните и Наредба № 7.

ХИГИЕНАТА е основна предпоставка за безопасността на храните.

За да бъдете успешни във Вашия бизнес е необходимо да сте запознати с основните правила по отношение на безопасността на храните:

- използване на детергенти с доказана ефективност, оригинални етикети и инструкция за коректно ползване при почистване и дезинфекция на помещения за производство, складиране или подготовка за консумация на хранителни продукти е необходимо, след обучение на служителите;
- регулярно миене и дезинфекция на ръцете, особено преди работа, след почивка или контакт с мръсни предмети, като за подсушаване на ръцете да се използват кърпи за еднократна употреба или специално предназначен сешоар;
- подходящо работно облекло за работещите в предприятията за производство на храни и заетите с търговия на хранителни продукти, което трябва да се сменя редовно и да се поддържа чисто;

За да сте сигурни, че осигурявате добра хигиена следвайте следните 7 стъпки за почистване и дезинфекция:

- Почистете едрите отпадъци
- Напръскайте повърхността с препарата за почистване на мазнини
- Изплакнете
- Напръскайте с дезинфектант
- Оставете да действа най-малко 5 минути
- Изплакнете с питейна вода
- Оставете да изсъхне


Ние предлагаме на Вашето внимание широк асортимент професионални почистващи детергенти и дезинфектанти и други подходящи продукти за Вашата дейност.

гореКонсултация и изработване на програми по трудова медицина


• Оценка на работни места
• Оценка на риска
• Профилактични програми и прегледи


горе


Пест контрол ( Дератизация, дезинсекция и дезакаризация )

ДЕЗИНСЕКЦИЯ унищожаване на инсекти (хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници, дървояди и други насекоми)

ДЕРАТИЗАЦИЯ унищожаване на вредни гризачи (мишки, плъхове и други).

ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ на тревни площи (третиране срещу кърлежи и други вредни насекоми).


гореБезплатен монтаж и сервиз на дозиращи системи
 
гореРазработване на нови продукти

Нови продуктни разработки, ориентирани към клиента със съдействието на специалисти от EFCI (European Federation of Cleaning Industries)


гореДоставка на място
 
горе

начало      ::      продукти      ::     услуги      ::     за нас      ::     контакти
created by WebBG.net